FEAD

Recent Posts

Best Living Room Decorating Ideas & Designs
Best Living Room Decorating Ideas & Designs
Food with Partially Hydrogenated Oil
Food with Partially Hydrogenated Oil
France celebrate the birth of the French Republic
France celebrate the birth of the French Republic
While many trends build on current styles and ideas
While many trends build on current styles and ideas
Forget Password Form
Registration Form

Makale Kabul ve Değerlendirme Süreci

Makale Kabul ve Değerlendirme Süreci

Makale Kabul Süreci

Dergimiz DergiPark sistemine dahil olmuştur. 2022 yılı itibariyle makale kabul ve değerlendirme süreci DergiPark üzerinden gerçekleştirilecektir. Arşivdeki sayılar kısa süre içinde dergi park sistemine aktarılacaktır. DergiPark üzerinden takip edilecek web adresi aşağıda verilmiştir. 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/fbod

FBÖD, fen bilimleri eğitimi ve alt dallarıyla ilgili olmak koşuluyla, uygulamalı, betimsel, araştırmaya dayalı, vb. makale formatındaki özgün çalışmaları yayımlar. Fen bilimleri ve alt dallarındaki öğretmen eğitimi süreçleri, öğretmen eğitimi yaklaşımları ve uygulamalarına yönelik çalışmalar da dergiye kabul edilmektedir. Ayrıca fen bilimleri eğitimine katkı sağlayabilecek potansiyele sahip “öğretim etkinliği” tanıtımı niteliğindeki çalışmalar da dergiye kabul edilir. Dergide yayımlanacak uygulamalı makalelerin öğrenme üzerine teorik gelişmelere ve yeni yaklaşımlara uygun ve verimliliği bilimsel araştırma yöntemleri ile değerlendirilmiş öğretim yöntemlerini veya etkinliklerini içermesi beklenmektedir. Ayrıca uygulama sürecindeki verimliliği arttıracağı düşünülerek makalelerin özellikle tanılama, dönüt ve not verme amaçlı ölçme-değerlendirme etkinliklerini de içermesi beklenmektedir.

Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi’ne gönderilen çalışmaların gerek fen bilimleri öğretmenlerinin gerekse fen eğitimi akademisyenlerinin sınıf içerisindeki öğretim süreçlerinde yararlanabilecekleri veriler, uygulamalar, etkinlikler, yeni yöntemler veya materyaller, modeller vb. taşıması son derece önemlidir. Çünkü dergide temel amaç, yayımlanan makalelerin fen öğretimine sınıf içi bağlamında katkı sağlayan, sınıfa yansıması olabilecek çalışmaları yayımlamaktır. Bu nedenle yazarlar çalışmalarını göndermeden önce mutlaka çalışmada sınıf içi öğretimde kullanılabilecek içeriğin bulunup bulunmadığını dikkate almalıdırlar. Bu anlamda düşünüldüğünde, yazarların çalışmalarını dergiye göndermeden önce aşağıdaki soruların cevabının “evet” olduğundan emin olmaları gerekmektedir:

1. Çalışma fen bilimleri / alt alanları ile ilgili midir?
2. Çalışmanın içeriğinde fen bilimleri öğretimine sınıf ortamında katkı sağlayacak bilgi, beceri, yöntem, model, etkinlik, vb. tanıtılmakta mıdır?
3. Teorik bilgi anlamında da olsa çalışmanın verilerinin fen öğretimine katkı sağlayacak niteliği var mıdır?
4. Çalışmanın verileri fen bilimleri öğretmenleri / fen eğitimcileri tarafından sınıf ortamındaki öğretim sürecinde kullanılabilecek türde midir?

Değişik fen kavram/konularına ve/veya lisansüstü tezlere yönelik literatür taraması veya tematik analiz çalışmaları yayına kabul edilmemektedir. Bu tür araştırmalar elde edilen sonuçların fen öğretimine ne tür katkılar sağlayacağı, fen öğretimi anlamında ne tür yenilikler getireceği bağlamında detaylı şekilde tartışıldığı ve fen öğretimi sürecinde kullanılabilecek öneriler sunduğu taktirde değerlendirmeye alınabilir.

Öğrenci, öğretmen veya öğretmen adaylarının herhangi bir konudaki düşüncelerini, algılarını veya mevcut durumlarını belirlemeyi amaçlayan çalışmalara dergide yer verilmemektedir. Klasik tutum ölçeği veya algı ölçeği geliştirme çalışmaları da bu bağlamda ele alınıp dergide yayınlanmamaktadır. Ancak, derginin hedeflediği yayın türüne uygun olacak şekilde, ölçek içeriğinin/maddelerinin fen bilimleri öğretmenleri tarafından sınıf ortamında öğretim süreçlerini geliştirecek veriler elde etme amaçlı kullanılabilecek nitelikte, fen bilimleri öğretim programında yer alan güncel konulara yönelik ve öğretim sürecini geliştirici veri elde edilebilecek nitelikte olması (örneğin bilimsel düşünceleri, sosyobilimsel konulara yönelik durumları, öğrencilerin zihinsel süreçlerini ve düşünce yapılarını ortaya koyabilecek ölçekler, vb.) durumunda bu tür çalışmalar değerlendirilebilir. Bunlar dışında kalan olumlu veya olumsuz tutum belirlemeye veya algı ölçmeye yönelik ölçek geliştirme çalışmaları yayına kabul edilmemektedir.

Dergiye gönderilecek çalışmalar önce dergi web sayfasında yer alan “Online Makale Gönderme” sekmesinden sisteme yüklenmeli, daha sonra çalışma [email protected] adresine gönderilmelidir. Dergide hakemlik süreci mail üzerinden yürütüldüğünden, çalışmaların maille gönderilmesi önem taşımaktadır. Ayrıca makale ile birlikte Etik Kurul Belgesi de gönderilmelidir. 2020 yılı öncesine ait çalışmalar için ise verilerin 2020 öncesinde toplandığına dair kanıtlar da makale ile birlikte gönderilmelidir. 

Ocak 2019 tarihinden itibaren gönderilecek olan çalışmalarda bütün yazarların ORCID numaraları talep edilmektedir. ORCID hesabı ücretsizdir ve bir dakikadan kısa bir sürede edinilebilir. https://orcid.org/register bağlantısından hesabınızı yaratabilirsiniz.

Hakem Değerlendirme Süreci

Hakem süreci başlatılmasına karar verilen çalışmalar derginin hakem kurulu üyeleri veya ilgili uzmanlık alanlarında görev yapmakta olan en az iki üniversite öğretim üyesi hakeme gönderilir. Hakemlere değerlendirme yapabilmeleri için 30 – 45 gün süre verilir. Süresi içerisinde çalışmayı değerlendirmeyen hakemler ilgili alan editörü ve baş editör kararı ile değiştirilir. Hakemlerden gelen görüşler doğrultusunda makalenin kabulüne, düzeltilmesine veya reddedilmesine karar verilir. İki hakeme gönderilen çalışmalar için hakemlerden birisinin kabul, birisinin ret verdiği durumlarda çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir ve onun değerlendirmesi sonucunda karar verilir. Gerek alan editörlerinin, gerekse hakemlerin yaptıkları değerlendirmeler kör hakemlik uygulaması şeklinde yürütülür. Yani hem alan editörleri, hem de hakemler değerlendirdikleri çalışmanın yazar(lar)ı hakkında bilgiye sahip değildir. Benzer şekilde yazar(lar) da hakemlerle ilgili hiç bir bilgiye sahip değildir.

Hakem değerlendirmelerinde olan araştırmalara ilişkin ham veriler hakemler tarafından talep edildiği taktirde yazarlar tarafından sunulmalıdır. Ham veriler makalenin yayımı sonrasında da gerektiğinde veya talep edildiğinde sunulmak üzere yazar(lar) tarafından korunmalıdır.

Yayınlanma Süreci

Hakem süreci sonunda yayımlanmasına karar verilen çalışmalar dergi basım formatına göre hazırlanır, son kontrol için yazar(lar)a iletilerek onay alınır ve yazar(lar)a kabul belgesi gönderilir. Ayrıca kabul edilen çalışmalar için yazar(lar)dan “Telif Hakkı Devir Formu“nu doldurarak mail yoluyla göndermeleri talep edilir. Kabul edilen çalışmalar kabul tarihi esas alınarak sıraya konulur ve basılır. Zorunlu haller dışında, yeni sayının basımı için sayının son basım tarihi beklenmez. Yeni sayıda basılacak makaleler dergi web sayfasından yayımlandığı tarihten itibaren basılmış kabul edilir. Makalenin ilk sayfasında ilgili cilt, sayı, yıl ve sayfa numarası bilgisi verilir. Yazar(lar)dan makale başvurusu veya yayımlanması sürecinde hiç bir ücret talep edilmez.

Yasal Sorumluluk

Dergide yayımlanan makalelerin içeriği ile ilgili yasal sorumluluklar tamamıyla yazar(lar)a aittir.